Nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Tuyên Quang

Nhiệm vụ, quyền hạn

a, Đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang các chương trình, kế hoạch về các hoạt động phát triển du lịch tại các khu du lịch: Khu du lịch Tân Trào thuộc huyện Sơn Dương, Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm thuộc thành phố Tuyên Quang, Khu du lịch sinh thái Na Hang thuộc huyện Na Hang và huyện Lâm Bình (sau đây gọi chung là các khu du lịch thuộc phạm vi quản lý). Thu thập thông tin, nghiên cứu thị trường, phân tích xu hướng, đối tác đầu tư để đề xuất các giải pháp, tổ chức các hoạt động xúc tiến và phát triển du lịch tại các khu du lịch thuộc phạm vi quản lý.

b, Là đầu mối cung cấp thông tin, hướng dẫn, tiếp nhận, liên hệ để giải quyết các thủ tục về đầu tư và xây dựng đối với nhà đầu tư vào các khu du lịch thuộc phạm vi quản lý; tổ chức các hoạt động xúc tiến du lịch gồm tuyên truyền, quảng bá, quảng cáo du lịch để khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng phát triển du lịch và các nhiệm vụ hoạt động hỗ trợ, tư vấn đầu tư khác vào các khu du lịch thuộc phạm vi quản lý.

c, Tổ chức các hoạt động cung cấp dịch vụ du lịch gồm đón, tiếp khách du lịch, thực hiện kết nối các tua, tuyến du lịch vào các địa danh, các điểm du lịch tại các khu du lịch thuộc phạm vi quản lý.

d, Được làm chủ đầu tư các công trình, dự án về phát triển du lịch thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh (Khu du lịch Tân Trào thuộc huyện Sơn Dương, Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm thuộc thành phố Tuyên Quang, Khu du lịch sinh thái Na Hang thuộc huyện Na Hang và huyện Lâm Bình) khi được cấp có thẩm quyền giao theo quy định; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc và báo cáo tiến độ thực hiện các dự án đầu tư phát triển du lịch thuộc phạm vi quản lý.

e, Quản lý việc khai thác, cung cấp, sử dụng nước khoáng cho các dự án tại Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đảm bảo theo nhu cầu, tiêu chuẩn, chất lượng và quản lý chặt chẽ giá cung ứng nước khoáng cho dự án Vingroup và các dự án đầu tư vào Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm.

ê, Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ: Quản lý quy hoạch chung, quy hoạch các phân khu chức năng, điểm du lịch; quản lý các hoạt động du lịch, kinh  doanh dịch vụ du lịch; quản lý, bảo vệ, sử dụng tài nguyên du lịch tại các khu du lịch thuộc phạm vi quản lý.

g, Phối hợp quản lý bến thuỷ nội địa vùng lòng hồ thuỷ điện Tuyên Quang, các phương tiện vận chuyển khách du lịch; xây dựng và quản lý giá, phí các dịch vụ du lịch tại các khu du lịch thuộc phạm vi quản lý theo quy định.

h, Quản lý tài chính, tài sản của Ban Quản lý theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

i, Quản lý tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc; thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức, người lao động thuộc Ban Quản lý theo quy định.

k, Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định.

Cơ cấu tổ chức

a, Lãnh đạo, gồm Trưởng Ban và không quá 02 Phó Trưởng ban.

b, Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ (mỗi phòng có tối thiểu từ 05 người làm việc trở lên), gồm:

- Văn phòng.

- Phòng Nghiệp vụ Du lịch.

Cơ cấu tổ chức của Văn phòng và phòng chuyên môn, gồm: Cấp trưởng, cấp phó (có dưới 10 người bố trí 01 cấp phó, có từ 10 người trở lên bố trí không quá 02 cấp phó), viên chức và nhân viên.