THƯ VIỆN VIDEO

Phát triển du lịch ở Tân Trào

Là địa phương có tiềm năng lớn về phát triển du lịch với những di tích lịch sử cách mạng. Trong những năm gần đây, du lịch Tân Trào đã có sự thay đổi đang kể, khi có sự đồng hành của các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển thuộc các tổ chức trong và ngoài nước.
Video không hợp lệ