Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Tuyên Quang làm việc với Tổ chức JICA Nhật Bản

Thứ sáu, ngày 11-02-2022, 13:51
Chiều ngày 09/2/2022 tại Khu du lịch Tân Trào, Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Tuyên Quang; Uỷ ban nhân dân huyện Sơn Dương; Uỷ ban nhân dân xã Tân Trào đã làm việc với Tổ chức JICA Nhật Bản

Chiều ngày 09/2/2022 tại Khu du lịch Tân Trào, Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Tuyên Quang; Uỷ ban nhân dân huyện Sơn Dương; Uỷ ban nhân dân xã Tân Trào đã làm việc với Tổ chức JICA Nhật Bản về việc hợp tác phát triển du lịch cộng đồng dựa trên các tiềm năng về văn hoá, lịch sử, sinh thái tự nhiên để xây dựng các sản phẩm du lịch hấp dẫn, đặc trưng riêng của Tân Trào; hợp tác quảng bá, kết nối du khách từ Nhật Bản đến tham quan, trải nghiệm các sản phẩm du lịch hấp dẫn tại Khu du lịch Tân Trào nói riêng và các khu du lịch của tỉnh Tuyên Quang nói chung.

Các thành viên dự họp đã thảo luận về việc tiếp tục thực hiện Dự án” Xây dựng dự án mô hình phát triển nông thôn dựa trên phát huy nguồn lực sẵn có của địa phương tại khu vực miền núi của Việt Nam” tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương.

Sau buổi làm việc, Ban quản lý các khu du lịch tỉnh Tuyên Quang đã thống nhất sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ, hợp tác với Dự án của tổ chức Jica Nhật Bản đang và sẽ thực hiện tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương về phát triển du lịch cộng đồng dựa trên các nguồn lực sẵn có của địa phương.

ban th6o tii5p tpc thyc hiQn Dg 6n Xdy dgng m6 hinh ph6t tri6n nOng th6ndga tr€n phrit huy ngu6n luc sdn c6 cria phuong tai khu vuc mi€n nii ViQtNam t4i xd TAn Trdo, huyQn Son Duongban th6o tii5p tpc thyc hiQn Dg 6n Xdy dgng m6 hinh ph6t tri6n nOng th6ndga tr€n phrit huy ngu6n luc sdn c6 cria phuong tai khu vuc mi€n nii ViQtNam t4i xd TAn Trdo, huyQn Son Duong

Buổi làm việc Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Tuyên Quang với Tổ chức JICA Nhật Bản

                  

Các lãnh đạo Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Tuyên Quang; Uỷ ban nhân dân huyện Sơn Dương; Uỷ ban nhân dân xã Tân Trào chụp ảnh với đại diện của Tổ chức JICA Nhật Bản

Phòng Nghiệp vụ Du lịch