Thông báo kế hoạch tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2021

Thứ bẩy, ngày 20-11-2021, 14:21
Thông báo kế hoạch tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2021 của Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Tuyên Quang